Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool A-Klasse, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.

Rijschool A-Klasse houdt zich aan de volgende afspraken.

Artikel 1

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door Rijschool A-Klasse binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.

1.5 Rijschool A-Klasse heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie of schadevergoeding.

De leerling dient zich aan de volgende afspraken te houden.

Artikel 2

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Om motorrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud en in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Voor bromfietsrijles moet je 16 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit dient de leerling uiterlijk 24 uur van te voren melden, anders heeft Rijschool A-Klasse het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt wel bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet meld/vergeet of een vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld is op eigenrisico van de Leerling en Ouderlijk gezag

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft Rijschool A-Klasse het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft Rijschool A-Klasse het recht dit te verhalen op de leerling.

Wijze van betaling

Artikel 3

3.1 Contante betalingen in het algemeen of per les zijn alleen mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de betaling uitblijft, heeft Rijschool A-Klasse het recht om de lessen stop te zetten. Deze kunnen worden hervat na betaling.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, dan ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
Rijschool A-Klasse mag rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente.
3.4 Betaalde rijlessen of betaalde examens worden niet gerestitueerd. Het recht op de les en/of het examen blijft een jaar lang geldig, na dit jaar vervalt het recht hierop.

3.5 Betaald lesgeld kan niet worden verrekend met examengeld en andersom.

Rij(her)examen en tussentijdse toets

Artikel 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen.

Beëindigen van de les-en pakketovereenkomsten

Artikel 5

5.1 Rijschool A-Klasse heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

Rijschool A-Klasse sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)
Rijschool A-Klasse sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
Aanvulende afspraken

Artikel 6

6.1 Rijschool A-Klasse kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.2 Echter, deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Lespakketten

Artikel 7

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.

7.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

Vrijwaring

Artikel 8

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

Rijschool A-Klasse kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. Rijschool A-Klasse draagt zelf het risico.
Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
Het is verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
Het is ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met Rijschool A-Klasse op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
8.2 Rijschool A-Klasse zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Geschillen

Artikel 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

A Klasse leerlingen over onze autorijschool

Leerlingen die je voor zijn geweest.
Een betere Rijschool vindt je niet! Een instructeur die je alle fijne kneepjes van het autorijden uitlegt tegen een goede prijs! Wat wil je nog meer!

Les krijgen was nog nooit zo leuk!

Solo Mon
Hele goeie rijschool! instructeur legt alles rustig en duidelijk uit, goeie kwaliteit en prijs verhouding, echt een aanrader !!
Evelien Jo
"Zeer goede instructeur! leert je ook examengericht te rijden en heb heel veel geleerd in weinig lessen. zeker waard om een keer een gratis proef les te nemen."
Hassan Azhar
"Goede instructeur, stelde me heel erg op me gemak, heeft veel geduld en geeft goede tips. Vooral het blijven herhalen van de verbeter punten is erg belangrijk. Zo onthoudt je het sneller! Thanks voor de les!"
Jordy Toetenel
"Super goeie rijschool ben in 1 keer geslaagd en nog betaalbaar ook !!"
Mark Zoutendijk
"Voor een goede prijs leert je a klasse rijschool niet alleen auto rijden.. Hij legt ook alle in’s & out’s uit over de auto. Hij is erg geduldig en stelt je erg op je gemak tijdens t rijden.."
Reba Mathlouthi
"Top rijschool! Geeft duidelijk en goede lessen!"
Sarah S

Ons kantoor

Stamkartplein 218 - 2521 ES Den Haag (4e etage)

Openingstijden

Ma t/m Zat: 09:00 - 22:00
Zondag: 12:00 - 20:00 uur

Via OV: Vanaf Holland Spoor 4 min lopen. Tramhalte Leeghwaterplein stopt tegenover Stamkartplein.

Download nu

De GRATIS A-KLASSE THEORIE app.